08 بهمن 1400

پرسش‌های متداول

 

پرسشهای متداول (مرکز رشد)
 

 

مركز رشد واحدهاي فناوري چگونه سازماني است ؟

 مركزي تحت مديريت متخصصين حرفه اي است كه با ارائه خدمات از ايجاد و توسعه ي حرفه هاي جديد توسط كارآفرينان پشتيباني مي كند. واحدهاي نوپاي فعال كه در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري فعاليت مي كنند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند ، مورد حمايت اين مراكز هستند.

 
هدف از ايجاد مركز رشد چيست؟

ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

 كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

ايجاد فضاي لازم براي گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور

بستر سازي ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب به منظور جذب كارافرينان و دانش آموختگان

دانشگاهي در زمينه هاي منجر به توسعه فناوري

توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

 
مركز رشد چه وظائفي برعهده دارد؟

 ارائه خدمات براي استقرار واحدهاي فناور, تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني بمنظور تسريع رشد واحدهاي فناور و در موارد لزوم حمايت مالي مطابق ضوابط مندرج در قانون

 ارائه مشاوره هاي تخصصي مورد نياز واحدها درراستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شدن و تجاري سازي آنها

 نظارت بر روند رشد واحدها و ارزيابي مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارائي مركز رشد

 نظارت بر تحقق ايده محوري واحدهاي فناور

 

 

مركز رشد توسط چه سازماني ايجاد مي شود؟

مركز رشد توسط يك سازمان دولتي يا غير دولتي تاسيس شده و اعتبارات آن از مجاري دولتي و غير دولتي تامين مي گردد.

 

 

يك مركز رشد بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟

داراي ارتباط علمي با مجامع تخصصي

 مستقر در يك پارك علمي و فناوري يا نزديك به ساير مراكز علم و فناوري

 داراي فضاهاي انعطاف پذير قابل واگذاري به صورت اجاره

 داراي حوزه ستاد كوچك و مديريت با تجربه

 داراي توان تدارك امكانات و خدمات با ارزش افزوده بال

 

 

واحدهاي فناور در چه مراحلي در مركز رشد مورد حمايت قرار مي گيرند؟

واحدهاي فناور در طي دو مرحله در مركز رشد تحت حمايت قرار مي گيرند :

 • مرحله رشد مقدماتي

 در اين دوره به افراد يا گروههاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه صنعتي هستند, بمدت 6 ماه فرصت داده مي شود تا با دريافت خدمات و مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار , شناسايي گروه كاري, تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل خود را براي مرحله بعدي آماده نمايند.

 • مرحله رشد

 در يك دوره استقرارحداكثر سه ساله واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند.

 

 

مركز رشد چه خدماتي به واحدهاي فناور ارائه مي دهد ؟

تامين محل كار ( بصورت اجاره)

خدمات آزمايشگاهي , كارگاهي و اطلاع رساني

خدمات حقوقي , اداري , مالي , اعتباري , پروژه يابي و بازاريابي

آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

ساير خدمات مرتبط با توسعه , رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

 

 

مراحل درخواست و صدور موافقت اصولي براي تاسيس مركز رشد چيست ؟

 اعطاي مجوز موافقت اصولي براي تاسيس مركز رشد طي مراحل زير و پس از تصويب در مراجع ذيربط انجام مي گيرد :

 • انجام مطالعات اوليه و امكان سنجي و تدوين برنامه كاري توسط سازمان موسس و تهيه گزارش توجيهي

 • تكميل كاربرگ درخواست تاسيس مركز رشد به امضاء بالاترين مقام اجرايي سازمان موسس

 • ارسال مدارك به حوزه معاونت فناوري وزارت علوم , تحقيقات و فناوري

 • ارزيابي تقاضا براساس دستورالعمل مربوط به صدورموافقت اصولي

 • اعلام نتيجه بررسي به سازمان موسس و در صورت تائيد , صدور مجوز تاسيس موافقت اصولي

 

 

شرايط پذيرش واحدهاي فناور در مركز رشد چيست ؟

پذيرش واحدهاي فناور بر اساس ظرفيت مركز رشد صورت مي گيرد و برخورداري از الزامات ذيل مد نظر مي باشد:

 • داشتن ايده كاري دانش محور با جنبه هاي اقتصادي

 • ارائه برنامه كاري

 • داشتن نيروهاي تخصصي مرتبط با زمينه فعاليت واحد فناور به صورت تمام وقت در هيات مديره

 • استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه به عنوان مشاور

 • داشتن بازار كار مناسب

 • داشتن شخصيت حقوقي براي متقاضيان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگي ثبت يك شركت يا موسسه براي استقرار در دوره رشد مقدماتي

 
برنامه كاري چيست؟‌

برنامه كامل اجراي ايده ي فناورانه (ايده محوري) موسسه (از مرحله تحقيق تا توليد و بازار محصول) است. اين برنامه از مرحله ارائه ايده تا مرحله تجاري سازي ايده را روشن مي سازد. در اين برنامه اقدامات واحد فناور از جنبه هاي مختلف به دقت مورد بحث قرار مي گيرد.

 

 

آيا براي ورود و استقرار در مركز رشد مدرك دانشگاهي لازم است؟

حضور در مركز رشد و استفاده از امكانات منوط به داشتن ايده محوري قابل تجاري شدن است و داشتن مدرك تحصيلي دانشگاهي يا محل اخذ مدرك تحصيلي ملاك اصلي نمي باشد .

 

 

آيا يك شركت مي تواند همزمان در دو مركز رشد استقرار يابد؟

در شرايط فعلي با توجه به محدوديت امكانات , يك شركت مجاز به استقرار در يك مركز رشد است.

 

 

آيا شركت مستقر در يك مركز رشد حسب ضرورت مي تواند به مركز رشد ديگري انتقال يابد؟

يك واحد فناور مستقر در مركز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقي قراردادهاي منعقده با مركز رشد فقط در صورت تسويه حساب مي تواند درخواست پذيرش خود را به مركز رشد ديگر ارائه نمايد.

 

پارک علم و فناوری چیست؟

سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف, پارک جریان دانش و فناوری را در میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی, شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و با مدیریت خود رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می کند.

 
هدف از ایجاد پارک علم و فناوری چیست؟

کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور

تجاری سازی نتایج تحقیقات و  تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه

افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش

کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی

افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناوری داخلی در سطح بین المللی

حمایت ازایجاد و توسعه  شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور, با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی

 

پارك علم و فناوري چه وظايفي بر عهده دارد؟

کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی

سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها

سازماندهی توانایی های و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و  منابع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری

کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری

ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و  متخصصان داخل و خارج از کشور

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک

ایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی

تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآیندها و با هدف دستیابی به فناوری

کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری

 

پارک علم و فناوری توسط چه سازمانی ایجاد می شود؟

پارک توسط یک سازمان دولتی یا غیردولتی تاسیس می گردد و اعتبار آن از مجاری دولتی و غیر دولتی تامین می گردد.

 

پارک علم و فناوری باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

نزدیکی به مراکز شهری مهم، دانشگاه ها و مناطق اقتصادی

دارای حوزه ستادی کوچک و مدیریت با تجربه

دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا

دارای زیرساخت های تاسیساتی و شهری مناسب

دارای دسترسی مناسب از قبیل اتوبان، فرودگاه و راه آهن

دارای معماری نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر

 

مراحل درخواست و صدور موافقت اصولی برای تاسیس یک پارک علم و فناوری چگونه است؟

اعطای مجوز موافقت اصولی برای تاسیس پارک طی مراحل زیر و پس از تصویب در مراجع ذیربط انجام می گیرد:

انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی توسط سازمان موسس و تهیه گزارش توجیهی و تکمیل کاربرگ مطالعات مرحله اول

بررسی درخواست های واصله و اعلام نتایج اولیه به  سازمان متقاضی

در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی اولیه، انجام اقدامات بعدی توسط سازمان موسس و ارائه گزارش و مستندات لازم و تکمیل کاربرگ مرحله دوم

ارزیابی تقاضای مرحله دوم، بر اساس دستور العمل های موجود

اعلام نتایج نهایی به سازمان موسس و در صورت تایید، صدور مجوز تاسیس موافقت اصول

 
شرایط ایجاد پارک علم و فناوری چیست؟

وجود حداقل دو دانشگاه دولتی و غیردولتی توانمند و حداقل ده هزار دانشجو در رشته ها و زمینه های مرتبط با فعالیت پارک در منطقه

وجود حداقل یک شهرک صنعتی توانمند در منطقه

وجود حداقل 150 شرکت تولیدی و صنعتی و 50 شرکت تحقیقاتی و خدمات مهندسی خصوصی فعال در زمینه های مرتبط با فعالیت پارک در منطقه

اعلام حداقل 10 واحد فناوری برای مشارکت در تاسیس پارک و یا حضور در آن

وجود امکانات شهری و تاسیساتی مناسب در منطقه

اعلام همکاری برخی دستگاه های مرتبط دولتی از قبیل استانداری، دانشگاه ها، اداره های کل استان و واحدهای تولیدی بزرگ استان

مساحت لازم برای ایجاد پارک در شروع حداقل 5 هکتار و حداکثر 30 هکتار می باشد

وجود تاییدیه مراجع ذیربط از قبیل شهرداری، کمیسیون ماده 5 یا شورای عالی شهرسازی در مورد مالکیت و کاربری زمین مورد نظر

وجود راه های دسترسی مناسب به مناطق شهری، دانشگاهی و صنعتی مجاور

وجود تاسیسات پایه شامل آب، برق و تلفن حداقل تا یک کیلومتری زمین مورد نظر برای احداث پارک

 

ستاد مدیریتی پارک علم و فناوری چه شرایطی را باید دارا باشد؟

آشنایی با مبانی نظری پارک ها

آشنایی با ساختارهای فنی و اقتصادی جامعه (در بخش های دولتی و غیر دولتی)

آشنایی کافی در امور تحقیقات توسعه ای

توانایی در جذب و ارزیابی شرکت های خصوصی

دسترسی به مشاورین تخصصی و مدیریتی
 
منابع مالی پارک علم و فناوری چیست؟

بودجه سالانه پارک های دولتی از محل اعتبارات عمومی کشور تامین می گردد.

درآمد حاصل از فعالیت ها و خدمات پارک

قراردادهای منعقده با سایر دستگاه های اجرایی

کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان