08 بهمن 1400

دفتر پذیرش

دفتر پذیرش مرکز رشد دانشگاه قم به عنوان کانال ارتباطی مرکز رشد با مراجعین و متقاضیان استقرار در مرکز رشد دانشگاه قم فعالیت دارد.

این دفتر ....

این مقاله را محبوب کنید