08 بهمن 1400

معرفی

اهداف مركز رشد

اهداف مركز رشد:

بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
ايجاد زمينه كار آفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
كمك به توسعه اقتصادي کشور مبتني بر فناوري
ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد SME دانش مدار و فنا ور فعال در زمينه هاي فناوري
بستر سازي به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري توليد و توسعه محصولات و فرايند هاي فناوري قابل عرضه به بازار

صفحه 1 از 3