04 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

رویداد تی پی نو

رویداد تی پی نو

 

به منظور جذب سرمایه گذاری در طرح ها و ایده های ناب در صنعت داروسازی 

و ایجاد زمینه برای رشد و بالندگی اندیشه ورزان 

آدرس ارسال ایده : www.tpinno.ir

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB