04 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 

محورهای جشنواره : علوم پایه - و تاثیر کرونا بر لگوهای زیستی 

مهلت ارسال ایده : از 18 مرداد تا 18 مهر 99

آدرس :www.ysf-persia.com

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB