وظایف شورای پذیرش و راهبری واحدهای مستقر در مرکز رشد

آيين‌نامه (19)
وظایف شورای پذیرش و راهبری واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم


ماده 1- به منظور تحقق اهداف ذیل:
• نظام¬مند سازی پذیرش ایده¬های جدید جهت استقرار در مرکز،
• نظارت ساختار¬یافته و هدف¬مند بر واحدهای مستقر در مرکز،
• راهبری و هدایت واحدهای مستقر در تجاری¬سازی و پیشبرد ایده¬های فناورانه،
• کنترل عملکرد واحدهای مستقر و غیر¬مستقر،
• برقراری ارتباط بین پشتیبانان، ناظران و مشاوران علمی و تجاری و مدیران ستادی شعب مرکز.
تبصره: شورای پذیرش و راهبری واحدهای مستقر در مرکز (که در این آیین¬نامه به اختصار شورای پذیرش نامیده می¬گردد) با ساختار و شرح وظایف مندرج در این آیین¬نامه زیر نظر رئیس مرکز تشکیل می¬گردد.
ماده 2- ترکیب شورای پذیرش به شرح زیر می¬باشد:
• معاون مرکز به عنوان رئیس شورا،
• مسؤول دفتر پذیرش به عنوان دبیرشورا،
• مسؤول دفتر نظارت و ارزیابی،
• مسؤول دفتر آموزش و مشاوره،
• مسؤول دفتر نوآوري،
• مسؤول دفتر طرح و برنامه،
• مدیران کلیه شعب مرکز.
تبصره: رئیس مرکز بر حسب مورد در جلسات شورا حضور یافته و بر عملکرد آن نظارت می‌کند.
ماده 3- دفتر پذیرش به عنوان دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای پذیرش می¬باشد. حکم مسئول دفتر پذیرش توسط رئیس مرکز صادر می¬شود.
ماده 4- جلسات شورای پذیرش با حضور اکثریت اعضا رسمی شده و مصوبات آن با رای اکثریت حاضران قابل اجراست.
ماده 5- مصوبات این شورا در چارچوب وظایف و اختیارات شورا و به شرط عدم مغایرت با آیین¬نامه¬های اجرایی و مصوبات شورای مرکز برای اعضا الزام¬آور می¬باشد. آن دسته از مصوبات شورا که در چارچوب اختیارات شورا نمی¬باشد به عنوان نظر مشورتی برای ریاست مرکز ارسال می¬گردد.
ماده 6- اجرای آن دسته از مصوبات شورا که دارای بار مالی است منوط به موافقت رئیس مرکز می¬باشد.
ماده 7- وظايف شوراي پذيرش به شرح زير است:
• پذيرش و بررسی طرح¬ها، از طريق دعوت از صاحب ایده و مصاحبه و بررسی سوابق وی، بررسی طرح و مستندات ارائه شده از سوی صاحب ایده در خصوص جنبه¬های مختلف ایده اعم از امکان تجاری¬شدن و قابلیت ورود به بازار، جنبه¬های دانش¬محوری، زمینه¬های خلاقیت و کارآفرینی و صلاحیت مجری نسبت به اجرای طرح،
تبصره: شورا جهت بررسی طرح بر حسب ضرورت می¬تواند از کارشناسان خبره مربوط به طرح جهت مطالعه و اظهارنظر درباره طرح دعوت به عمل آورد. در صورت رد طرح دلایل باید به صورت مکتوب به متقاضی و رئيس مركز اعلام شود.
• تصويب عقد قرارداد رشد و پیش¬رشد و ارائه هر نوع خدمتی اعم از استقرار، معرفی جهت دریافت تسهیلات، مکاتبات اداری، خدمات اعتباری،
• نظام¬مندسازی پشتیبانی، نظارت و ارائه خدمات مشاوره¬ای به واحدها و مدیریت ارتباط بین پشتیبان، ناظر و مشاوران واحد،
• بررسی طرح کسب و کار ارائه شده از سوی هر واحد اعم از برنامه عملياتي، بازاريابي، مالي، زمان¬بندی و سایر مواردمرتبط، به منظور تصویب در شورای مرکز،
• ارزيابي مستمر واحدهاي مستقر از طريق برگزاری جلسات ارزیابی، بررسی گزارش پشتیبان، ناظر و واحد،
• ارائه دستورالعمل به واحدها جهت انجام اقدامات اصلاحی،
• ارائه پیشنهاد تذکر، توبیخ و اخراج واحد به رئيس مركز برحسب ضرورت.
ماده 8- این آیین¬نامه در 8 ماده و 3 تبصره در شصت¬و¬چهارمین نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم تصویب شد و هرگونه تغییر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید