ارزيابی واحدهای مستقر

 

آيين نامه (13)
 
ارزيابی واحدهای مستقر
 
 

ماده 1- مرکز رشد دانشگاه دارای سه مقطع می­باشد که شرکت­ها و مؤسسات خصوصی در مرکز رشد، هسته­ها در پيش­رشد و واحدهای تحقيق و توسعه و پژوهشی دانشگاهی در رشدتحقيقاتي مستقر خواهند شد. هر واحد از زمان استقرار تا مرحله خروج بايد تحت نظارت مرکز بوده  و فعاليت­های آن ارزيابی­گردد. طرح تجاري شرکت­ها و موسسات خصوصی برای پذيرش در مرحله رشد بايد به تصويب شورای مرکز برسد در غيراين صورت علي‌رغم اين­که مجوز شرکت داشته باشند در مرحله پيش رشد استقرار داده خواهند شد و به عنوان هسته محسوب مي­گردند.

ماده 2- هر واحد در زمان استقرار بايد برنامه مدون کاری و زمينه اصلی فعاليت خويش را در قالب برنامه زمان­بندی شده به مرکز ارائه كند. اين موضوع برای هسته­ها به دليل شروع فعاليت، سهل­گيرانه ارزيابی خواهد شد.

ماده 3- هسته­ها به واسطه اين­که شخصيت حقوقی­مستقل­نداشته و تجربه کافی در تعيين زمينه فعاليت و دانش­های مربوط به تجاری سازی آن ندارند در طول زمان استقرار هر ماه يك­بار بر اساس كاربرگ مربوط ارزيابي شده و هر 3 ماه يک­بار بايد گزارش عملکرد به مرکز ارائه كنند. ساير واحدهای مستقر علاوه بر برنامه مدون کاری زمان­بندی شده در زمان استقرار، بايد در طول زمان استقرار هر 2 ماه يك­بار ارزيابي شده و خود هر 6 ماه يک­بار بايد گزارش عملکرد به مرکز ارائه كنند.

ماده 4-  اگر واحدی بخواهد از اعتبار حمايت ايده محوری استفاده كند، بايد جزئيات ايده محوری را در قالب پرسش­نامه ورود به مقطع رشد تشريح كند و با ارائه قراردادهاي واحد و ارائه مستندات طرح تجاري خود را برای شورای مرکز تشريح كند. مبلغ قرارداد پژوهشی حداکثر برابر سقف اعتبار پژوهشی در هر سال خواهد بود. اين درخواست حداقل يک ­ماه پس از فعاليت مداوم و­ تمام وقت واحد، پس از زمان استقرار در مرکز و تأئيد طرح تجاري واحد در شورای مرکز قابل بررسی خواهد بود. جدول زمان­بندی ايده محوری توسط شورای مرکز يا شخص متخصص بررسی و اصلاح می گردد. پس از اين­که طرح، مبلغ وام و مراحل اعطای آن به واحد در شورای مرکز به تصويب رسيد پرداخت قسط اول وام به واحد ممکن مي­گردد. پرداخت اقساط ديگر وام به واحد حداقل در فاصله‌های زمانی 2 ماه و مشروط به انجام تعهدات واحد در پايان هر مرحله و تأئيد مجدد شورای مرکز می باشد. نحوه اعطای وام مطابق آيين­نامه ­خدمات مالی و اعتباری واحدهای مستقر در مرکز می­باشد.

ماده 5- مركز به­صورت دوره­اي ارزيابي از واحدهاي مستقر را به­عمل مي آورد:

هسته : هر ماه يك­بار بر اساس كاربرگ 12-1 و گزارش 3 ماهه

شركت: هر 2 ماه يك­بار بر اساس كاربرگ مربوط و گزارش 6 ماهه

واحدهاي تحقيق و توسعه: هر 3 ماه يك­بار بر اساس كاربرگ مربوط و گزارش 6 ماهه

واحدهاي پژوهشی دانشگاهی: هر 3 ماه يك­بار بر اساس كاربرگ مربوط و گزارش 6 ماهه

ماده 6- ارزيابي از واحدها بر اساس زمان­هاي فوق و هر بار توسط رئيس يا يكي از اعضاي شورا يا مشاوران مركز با تأييد شورا انجام مي­شود و در كاربرگ مربوط ثبت مي­گردد. اگر واحدي در ارزيابي امتياز لازم را نياورد يا به تعهدات خويش­مطابق قرارداد عمل نكرده باشد يا مقررات مركز را نقض كرده باشد به واحد تذكر كتبي داده مي‌شود و در صورت تكرار، شورا مي­تواند واحد را اخراج كند.

ماده 7- پرداخت اعتبار خدماتي به واحد با مجوز كلي شوراي مركز به رئيس مركز و بر اساس امتياز واحد دركاربرگ مربوط وگزارش واحد در قبال فاكتورهاي هزينه­ در راستاي ايده محوري صورت مي­گيرد.

ماده 8- پرداخت اعتبار پژوهشی به واحد بر اساس قراردادي با مجوز و تاييد شوراي مركز در هر مرحله پرداخت قسط وام و بر اساس پرسش­نامه 3 و امتياز واحد در كاربرگ مربوط و گزارش واحد و نيز در قبال فاكتورهاي هزينه­كرد واحد در راستاي ايده محوري معادل 70 درصد مبلغ وام پژوهشی­كه واحد در مرحله قبل دريافت كرده صورت مي­گيرد. قبل از پرداخت هر قسط وام، واحد بايد با توجه به تعهدات خود در قرارداد با كاربرگ مذكور ارزيابي شود.

ماده 9-کليه واحدها بايد فعاليت تمام وقت داشته و حداقل يک نفر در محل دفتر کار واحد حضور داشته باشد. البته برای واحدهایتحقيق و توسعه و پژوهشی دانشگاهی حضور پاره وقت کارشناس برای انجام و پی­گيری امور واحد بلا مانع است.

ماده 10- هر واحد بايد تابع مقررات و آيين­نامه­های مرکز باشد و به تعهدات مندرج در قراردادهای منعقد شده با مرکز عمل­كند. عدم انجام تعهدات، فسخ قرارداد اسکان و استقرار يا حمايت از ايده محوری را به دنبال خواهد داشت.

ماده 11- شرکت­های خصوصی برای دريافت اعتبار مستقيم بايد حداقل يک ليسانس مرتبط با زمينه کاری که مجری بخشی از طرح بوده و در محل ديگری اشتغال ندارد را به مرکز معرفی كند. اين شخص بايد مطابق اساسنامه عضو شركت باشد.

ماده 12- اين آيين­نامه در 12 ماده در هشتمين نشست شوراي مركزرشد دانشگاه قم تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید