01 مهر 1400

استفاده از کارگاه­ها وآزمايشگاه­ها

آيين نامه (11)

استفاده از کارگاه­ها وآزمايشگاه­ها

واحدهای مستقر در مرکز رشد می­توانند از آزمايشگاه­ها، کارگاه­ها و تجهيزات دانشکده‌ها و مركز، با پرداخت هزينه استفاده كنند.

ماده 1- براي استفاده ا­ز آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و تجهيزات‌ دانشكده‌ها، واحد تقاضای خود را به صورت مکتوب، بر اساس زمان نياز خود به هر يک از تجهيزات و وسايل کارگاه يا آزمايشگاه به رئيس مرکز رشد اعلام كرده و سپس توسط رئيس به معاونت پژوهشی ارائه می گردد ، اين معاونت حداکثر يک هفته فرصت دارد تا امکان استفاده از تجهيزات را به همراه کرايه آنها، هزينه مواد مصرفی و دستمزد کارشناس يا مسؤولين مربوط به طور مجزا به مرکز رشد و برای انعکاس به واحد متقاضی ارجاع دهد. در صورت توافق واحد، درخواست کتبی آن با امضاي رئيس مرکز مستقيماً به کارشناس يا مسؤول مربوط ارائه خواهد شد. آموزش نيز می­تواند موضوع تقاضای مذکور باشد.

ماده 2- هزينه اين‌خدمات می تواند از محل اعتبار خدماتی واحد مستقر کسر گردد و مبلغ هزينه با تأييد شورای مرکز به حسابی که معاونت پژوهشی تعيين مي‌كند واريز خواهد شد.

ماده 3- واحد در برابر هر گونه خسارت وارده به تجهيزات يا امکانات ضامن بوده و بايد جبران كند. مبلغ خسارت وارده توسط معاونت پژوهشی تعيين می­گردد. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور توسط واحد، دو برابر مبلغ خسارت از محل اعتبار خدماتی يا حمايت از ايده محوری در نزد مرکز رشد کسر گرديده و در زمان تسويه حساب واحد با مرکز بايد به حساب واريز شود. مبلغ خسارت را مرکز رشد مطابق ماده 2 جبران خواهد کرد.

ماده 4- اين آيين نامه در 4 ماده در هشتمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب شد وهرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي‌باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان