01 مهر 1400

خدمات مالی و اعتباری واحدهای مستقر

آيين نامه (8)
تسهیلات مالی و خدماتی و درآمدهای اختصاصی مرکز رشد


ماده1- واحدهای مستقر می¬توانند از دو نوع تسهیلات استفاده کنند؛ تسهیلات خدماتی و تسهیلات مالی (اعتبار فناوری حمايت از ايده محوری).
ماده2- کليه واحدها برای دريافت تسهیلات خدماتی مانند خدمات استقرار، خدمات اداری، مشاوره، استفاده از سایت و کتابخانه و مانند آن از مرکز رشد ابتدا بايد در هنگام عقد قرارداد پیش‌رشد یا رشد، تضمینات مالی در قالب سفته¬ یا چک، معادل پنجاه میلیون ریال را به مرکز ارائه دهند. در هر حال میزان ارزش خدمات استفاده شده توسط واحد فناور نباید بیش از تضمینات سپرده شده شود.
تبصره: واحدهای تحقيق و توسعه صنايع و دستگاه‌‌هاي دولتي و واحدهای پژوهشی دانشگاهی در صورت موافقت شوراي مركز مي‌توانند با امضای تعهدنامه توسط نماينده یا نمایندگان قانونی و صاحبان امضاء واحد و رئيس دستگاه و معاونت اداری و مالی دستگاه مادر، بدون ارائه سفته، بازپرداخت بدهی¬های خود را به مرکز ضمانت كنند. این واحدها نبایستی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.
ماده3- به واحدهای فناور در قرارداد پيش‌رشد تسهیلات مالی پرداخت نمی‌شود. به واحدهای فناور در مقطع رشد تا سقف مبلغ تعيين شده در شورای مرکز و حسب صلاحدید و اعتبارات موجود و طبق برنامه زمان‌بندی مصوب شورای مرکز و مراحل پيشرفت ایده فناورانه واحد، تسهیلات مالی اعطا می‌شود.
تبصره1: در صورت عدم انتقال واحد فناور از مقطع پیش‌رشد به رشد، هزینه تسهیلات خدماتی ارائه شده توسط مرکز بر حسب تعرفه‌های مصوب شورای مرکز محاسبه و در خاتمه قرارداد پیش‌رشد از واحد فناور دریافت و به شرط پرداخت بدهی‌ها، تضمینات سپرده شده به واحد فناور برگردانده می‌شود.
تبصره2: در صورت انتقال واحد فناور از مقطع پیش‌رشد به رشد، هزینه های تسهیلات خدماتی ارائه شده در مقطع پیش‌رشد، در قالب هزینه‌های قبل از بهره‌برداری در طرح تجاری لحاظ شده و این بدهی واحد فناور از تسهیلات مالی پرداختی در مقطع رشد توسط مرکز برداشت و واحد فناور موظف به تسویه حساب کلیه بدهی‌های خویش در خاتمه قرارداد است.
تبصره3: هزینه تقریبی تسهیلات خدماتی مرحله رشد از جمله خدمات استقرار، -که لازم است در تسهیلات مالی مصوب برای واحد فناور در طرح کسب و کار مقطع رشد پیش‌بینی شود- هر سه ماه یک بار محاسبه و از واحد فناور دریافت خواهد شد.
ماده4- در هنگام ارائه تسهیلات مالی مقطع رشد، واحد موظف است سفته¬ یا چک معادل یک و نیم برابر تسهیلات مالی مصوب شورای مرکز به مرکز یا بانک معرفی شده ارائه دهد.
تبصره1: واحد فناور جایگزین تضمینات مالی چک یا سفته می‌تواند اقدام به معرفی ملک مسکونی شش دانگ جهت تنظیم سند رهنی به نام مرکز رشد نماید. تشریفات به رهن گذاردن ملک معرفی شده با نظارت مسئول حقوقی مرکز رشد انجام خواهد شد.
تبصره2: واحد پژوهشی دانشگاهی كه مدیر و اعضاي آن عضو هيات علمي دانشگاه قم هستند در صورتی که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نشوند، مي‌توانند با ارائه تعهدنامه و گواهی کسر از حقوق بدون ارائه سفته یا چک به مرکز، باز‌پرداخت بدهی خود را به مرکز تضمین نماید.
ماده5 – پس از تسویه حساب کامل واحد فناور با مرکز رشد در خاتمه قرارداد، کلیه تضمینات سپرده شده از سوی واحد به وی مسترد می‌گردد. در صورت عدم پرداخت بدهي¬ها ، مرکز می‌تواند از تضمینات سپرده شده جهت وصول مطالبات خویش استفاده نماید.
ماده6- واحدهاي فناور مركز رشد، در زمان انعقاد قرارداد بايد شماره حساب بانکی شركت يا هسته مربوطه را به طوركتبي به امور مالي و دبيرخانه مركز اعلام كنند. تسهیلات مالی مصوب مرکز صرفا به شماره حساب اعلام شده از سوی واحد فناور واريز خواهد شد.
ماده7– نمایندگان و صاحبان قانونی امضاء واحدهای فناور بايد تصوير شناسنامه و کارت ملی و نشاني و شماره تلفن خود را در هنگام انعقاد قرارداد به دبيرخانه مرکز ارائه دهند.
ماده8- کليه ضامن¬های معرفی شده از سوی واحد فناور باید نزد عاملین مرکز رشد اقدام به امضای اسناد تجاری و فرم‌های اداری نمایند.
ماده9- روي سفته¬ها توسط صاحبان قانونی امضای واحد فناور طبق مدارک موجود در ثبت شرکت‌ها امضا و سپس ممهور به مهر مربوط به واحد فناور ‌شود و ظهر آن توسط ضامن‌ها نزد عاملین مرکز یا متصدیان بانک معرفی شده، امضا و اثر انگشت ‌شود و ضامنین در ذیل امضای خود قید ‌نمایند که ضامن در پرداخت می‌باشند.
ماده10- اسناد پيوست به هر قرارداد، عبارت است از:
الف- مصوبه شورای مرکز جهت پذیرش واحد فناور در مرکز رشد و اعطای تسهیلات مالی و خدماتی به وی که توسط مرکز تهیه می‌شود.
ب- تصويرشناسنامه و کارت ملی، نشاني و شماره تلفن نمایندگان و صاحبان قانونی امضای واحد فناور که توسط واحد فناور تهیه می‌شود.
پ- اساسنامه وآگهي تاسیس و آخرین آگهی تغییرات واحد فناور (شرکت) مندرج در روزنامه رسمی که توسط واحد فناور تهیه می‌شود.
ت- كاربرگ اسناد مالي مرکز که توسط واحد فناور تهیه می‌شود.
ماده11- دبيرخانه مرکز موظف است در مواقعي كه مدير امور مالي مركز حضور دارد کل مدارك مالي لازم براي عقد قرارداد¬ را بررسي کرده و در صورت تکميل بودن آن، كاربرگ اسناد مالي را مهر و شماره کرده و با دريافت كل مدارك لازم آن¬را به مدير امور مالي مركز تحويل دهد.
ماده12– واحد فناور براي ثبت قرارداد بايد نزد دبیرخانه مرکز رفته و مدارک را خود به دبیرخانه مرکز تحويل دهد. در زمان اخذ تسهیلات مالی، کاربرگ مربوطه جهت معرفی واحد برای دریافت تسهیلات مالی مصوب با مهر مرکز و امضای مدیر مرکز توسط دبیرخانه به عامل مالی مرکز ارسال می‌گردد. عامل امور مالي مرکز بدون كاربرگ اسناد مالي مهر شده توسط دبيرخانه مرکز حق ندارد تسهیلاتی را به آنان پرداخت و هيچ تضميني را از واحدها دريافت يا به آنها بازگرداند و موظف است بلافاصله پس از گرفتن تضمينات، قرارداد را ثبت کند و در برابر هر گونه تأخير در ثبت قرارداد و قصور در اسناد مالي مسؤول خواهد بود.
ماده13- تعداد ضامنین برای اعطای تسهیلات مالی (اعتبار فناوری حمایت از ایده محوری) تا سقف صد میلیون ریال، یک نفر می‌باشد و برای اعطای تسهیلات مالی (اعتبار فناوری حمایت از ایده محوری) از صد تا سیصد میلیون ریال، دو نفر خواهد بود.
تبصره1: برای تسهیلات مالی (اعتبار فناوری حمایت از ایده محوری)، از صد تا سیصد میلیون ریال در صورتی که ضامن، از اعضای هیات علمی دانشگاه قم باشند، با ارائه گواهی کسر از حقوق توسط ضامن، یک نفر ضامن کفایت می‌کند.
تبصره2: ضامنین بایستی حائز شرایط ذیل باشند:
الف- یک نفر ضامن برای تسهیلات تا سقف یکصد میلیون ریال بایستی کارمند دولتی دارای قرارداد پیمانی یا رسمی یا کاسب معتبر دارای پروانه کسب صنفی باشد.
ب- دو نفر ضامن برای تسهیلات از یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بایستی حتما یکی از دو نفر ضامن کارمند دولتی دارای قرارداد پیمانی یا رسمی باشد و ضامن دیگر می‌تواند کارمند حائز شرایط موصوف یا کاسب معتبر دارای پروانه کسب صنفی باشد.
تبصره3: تایید اعتبار ضامن کاسب معرفی شده از سوی واحد فناور با مدیر مرکز رشد می‌باشد.
تبصره4: مدارکی که ضامنین در هنگام دریافت تسهیلات مالی بایستی به عاملین مرکز یا بانک معرفی شده ارائه دهند به شرح ذیل است:
 کپی کارت ملی و شناسنامه
 کپی برابر با اصل حکم کارگزینی برای کارمندان
 آخرین فیش حقوقی برای کارمندان
 کپی برابر اصل پروانه کسب صنفی دارای اعتبار
 تکمیل و امضای فرم تعهدنامه ضامن
تبصره5: جهت انجام تشریفات اداری برای اخذ تسهیلات مالی و دریافت مبلغ یا چک مربوطه، بایستی صاحبان قانونی امضای واحد فناور شخصا حضور داشته باشند.
ماده14- معرفی نامه از دستگاه مادر برای واحدهاي تحقيق و توسعه و واحدهاي پژوهشي دانشگاهي که جزء واحدهای فناور محسوب می‌شوند در هنگام عقد قرارداد ضروري است.
تبصره1: قرارداد و روي تضمینات مالی بايد توسط رئيس دستگاه مادر و نمایندگان و صاحبان قانونی امضای واحد فناور امضا شود.
تبصره2: در موارد خاص شوراي مركز مي تواند نوع تعهد و تضمين را برای این نوع واحدها تغيير دهد.
تبصره3: نامه‌هاي مرکز خطاب به مدير واحد مستقر در مركز رشد خواهد بود.
ماده15- اجاره ماهانه محل استقرار و سایر هزینه‌های تسهیلات خدماتی ارائه شده هر سه ماه یک بار توسط مرکز محاسبه و در پرونده مالی یا اداری واحد فناور برای محاسبه و دریافت لحاظ می‌شود.
ماده16- کليه قراردادهای مرکز در 3 نسخه تنظيم می¬شود که همگی حکم واحد دارند، کليه صفحات هر نسخه از اين قراردادها بايد به امضاي مدیر مرکز رشد و صاحبان قانونی امضای واحد فناور برسد و یک نسخه از اين قراردادها پس از ثبت به واحد فناور ارائه خواهد شد.
ماده17- واحد فناور در خاتمه قرارداد بایستی طبق مصوبه شورای مرکز به یکی از دو روش ذیل کلیه بدهی‌های خود را با مرکز تسویه نماید:
1) بازپرداخت کل بدهی¬های واحد فناور به صورت يکجا و نقدی (بدون اخذ کارمزد) در زمان خاتمه قرارداد،
2) بازپرداخت كل بدهي واحد فناور به صورت تقسیط با اخذ کارمزد (به عنوان حق‌العمل).
تبصره1: میزان و زمان¬بندی بازپرداخت به صورت اقساط پس از بررسی توسط شورای مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره2: حداکثر کارمزد تسهیلات مالی پرداختی توسط مرکز به واحد فناور از 4 درصد تسهیلات پرداختی تجاوز نخواهد کرد.
ماده18- عقد هر گونه قرارداد و مبلغ و زمان پرداخت تسهیلات در مراحل مختلف به واحد فناور بنا به پیشنهاد مدیر مرکز و با مصوبه شورای مرکز خواهد بود.
تبصره: در صورت عدم پيشرفت طرح یا عدم انجام تعهدات شرکت مطابق قرارداد و طرح تجاری مصوب در شورای مرکز در هر مرحله، قرارداد واحد فناور به صورت یک طرفه از سوی مرکز فسخ می‌گردد. فسخ قرارداد نیازی به تاییدیه مراجع قضایی نخواهد داشت.
ماده19- در صورتي¬كه واحدي براي فعاليت در مركز براي مدت معين درخواست تعليق كرد در صورت موافقت شورای مرکز، اين واحد فناور بايد دفتر خود در مركز را در آن مدت تخليه كند اين مدت جزو سنوات استقرار واحد در مركز محسوب مي¬شود اما اين واحد در اين مدت از هيچ اعتبار یا تسهیلات نمي¬تواند استفاده كند.
ماده20- در صورتي¬كه واحد پس از خروج از مركز در بازپرداخت بدهي خود تاخیر كند مركز یا بانک عامل به نمایندگی از مرکز رشد اقدامات قانونی را برای مطالبه مطالبات یا مابقی اقساط به صورت یکجا از طریق به اجرا گذاردن تضمینات مالی سپرده شده انجام خواهد داد.
ماده21- اين¬آيين¬نامه در 21 ماده و 15 تبصره در یکصد و پنجاه و چهارمین نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم بازنگری و تصویب شد و¬هرگونه تغيير مجدد منوط به موافقت شوراي مركز است.

ماده 22- درآمدهای مرکز رشد:
الف) درآمدهای مرکز رشد دانشگاه قم شامل موارد زیر است:
1. هزینه ارائه خدمات، مکان استقرار، کرایه تجهیزات،
2. بازپرداخت تسهیلات مالی،
3. حمایت‌های دریافتی دولتی و سایر موارد،
4. شراکت در تاسیس شرکت‌های فناور با بخش خصوصی،
5. حق بالاسری قراردادهای منعقد شده توسط مرکز رشد.
کلیه درآمدها و وجوه دریافتی مرکز رشد به حساب خاص مرکز رشد دانشگاه قم واریز می¬شود که هزینه کرد آن مطابق مقررات و مصوبات مربوط، با امضای رئیس دانشگاه یا رئیس مرکز رشد (با تفویض ریاست دانشگاه) و عامل مالی مرکز رشد انجام خواهد شد.
ب) درآمدهای فوق به شرح زیر هزینه خواهد شد:
- درآمدهای حاصل از بند 1 جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور، امور ترویجی، آموزشی و بهبود سایر خدمات مرکز رشد هزینه می¬گردد.
- درآمدهای حاصل از بند 2 جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور مورد استفاده قرار گیرد.
- درآمدهای بند 3 طبق سرفصل ابلاغی هزینه خواهد شد.
- درآمدهای بند 4 و 5 به صورت زیر هزینه می‌گردد:
o 50% به حساب دانشگاه واریز خواهد شد.
o 50% بابت پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور یا برنامه‌های عمرانی مرکز رشد به منظور ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز بنا به تشخیص ریاست مرکز
تبصره: مرکز رشد می¬تواند ضمن واریز مبالغ درنظر گرفته شده¬ی تسهیلات واحدهای فناور به صندوق¬ها یا بانک¬های مختلف از آنها به عنوان عامل استفاده کند.
ماده 23- اين آيين¬نامه در 23 ماده در نشست 184 شورای مرکز رشد دانشگاه قم اصلاح گردید. هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركزرشد مي‌باشد.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان