برگزاری دوره ها و کارگاه­های آموزشی

آيين­نامه (7)

برگزاری دوره ها و کارگاه­های آموزشی

 

ماده 1- برگزاری دوره ها يا کارگاه­های آموزشی با پيشنهاد شورای مرکز يا نياز سنجی واحدهای مستقر به منظور آموزش فنون تجاری سازی علوم، قوانين و علوم مورد نياز برای واحدها و شرکت‌های خصوصی مستقر برگزار می گردد.

ماده 2- زمان، محل و مبلغ دوره برای هر نفر و حداقل تعداد متقاضی برای برگزاری دوره، حداقل يک ماه قبل از زمان اجرا  اعلام عمومی می گردد.

ماده 3- اعضاي هيأت علمی دانشگاه  و ساير اشخاص حقيقی يا حقوقی با پرداخت مبلغ دوره و دانشجويان با ارائه کارت دانشجويی و پرداخت نصف مبلغ دوره به حساب مرکز و ارائه فيش بانکی آن می توانند در دوره ثبت نام كند.

ماده 4- اعضاي واحدهای مستقر می توانند هزينه برگزاری دوره يا کارگاه را از محل اعتبار خدماتی واحدشان در نزد مرکز تأمين كنند. مديريت مرکز، در صورت تشخيص، می تواند شرکت در دوره يا کارگاه را برای يک نفر يا تعداد بيشتری از  اعضای واحدهای مستقر اجباری كند.  

ماده 5- متقاضيان حداکثر تا يک هفته قبل از برگزاری دوره يا کارگاه فرصت دارند تا برای شرکت در دوره اعلام آمادگی و ثبت نام و يا اعلام انصراف كنند. پس از آن هزينه دريافت شده به صورت فيش بانکی يا کسر شده از اعتبار واحد قابل بازگشت نخواهد بود.

ماده 6- اشخاص واحدهای متقاضی مستقر در ساير مراکز رشد کشور نيز می توانند با پرداخت نصف مبلغ دوره برای هر نفر به حساب مرکز و ارائه فيش بانکی آن در دوره ثبت نام كنند.

ماده 7- اگر اعضاي واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم متقاضی شرکت در دوره ها يا کارگاه­های برگزار شده در ساير مراکز رشد يا پارک­های علمی فناوری، شرکت­های معتبر، ساير دانشگاه­ها يا مراکز آموزشی معتبر باشند با ارائه فاکتور معتبر می توانند از محل اعتبار خدماتی يا ايده محوری در نزد مرکز برای تأمين هزينه دوره استفاده كنند . هزينه رفت وآمد و محل اقامت برای حضور در دوره می تواند از محل اعتبارات با ارائه فاکتور معتبر تأمين شود .

ماده 8- در صورت عدم تکميل ظرفيت اعلام شده برای برگزاری دوره يا کارگاه مرکز می‌تواند از برگزاری آن منصرف شود وکليه مبالغ پرداخت شده توسط متقاضيان را به آنان بازگرداند.

ماده 9- در صورتي كه شوراي مركز شركت واحدهاي مستقر در دوره اي كه توسط سازمان يا موسسه ديگري برگزار مي شود را لازم دانست و هماهنگ نمود واحدها بايد در اين دوره شركت كنند و مركز بر اساس توافق به­عمل آمده با موسسه برگزاركننده هزينه آن را پرداخت و از اعتبار خدماتي واحد كسر خواهد كرد.

 ماده 10- اين آيين نامه در 10 ماده­در پنجمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم به تصويب رسيد و هر گونه تغيير منوط به موافقت شورا مي­باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 

این مقاله را محبوب کنید