05 خرداد 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت اختراع

فرم اظهارنامه ثبت اختراعات / راهنمای نحوه تكمیل اظهارنامه ثبت اختراعات / مدارك لازم جهت اظهارنامه ثبت اختراعات

جدول هزینه ها ی ثبت اختراعات/ جدول طبقه بندی بین المللی اختراعات

توجه:خواهشمند است قبل از پرینت گرفتن فرم اظهار نامه از فونت B Nazaninجهت پر کردن فرم استفاده گردد.
طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری صنعت ومانند آن حل می نماید.

 

طبق ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد.
* متقاضی یا متقاضیان ثبت می توانند پس از تکمیل اظهار نامه نسبت به چاپ آن اقدام و با انضمام مدارک لازم (جدول پیوست1) به اداره ثبت طرحهای صنعتی به نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی – نبش کوچه میرزا حسنی – پلاک 222 مراجعه و تسلیم نمایند.
* اظهارنامه ثبت باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، همه صفحات توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.
* اظهار نامه مذکور این قابلیت را دارد که چنانچه فضای پیش بینی شده برای نوشتن اطلاعات کافی نباشد فضای مورد نیاز را می توانید ایجاد نمایید . در این صورت افزایش تعداد صفحات اظهارنامه بلا اشکال است.
* چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد، اگر سهم هریک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.
* لازم به ذکر است که ذیل اظهارنامه و سایر مدارک باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد و درصورتیکه مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند باید برطبق اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا توسط صاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه همه صفحات امضا و ممهور به مهر آن مرجع گردد.

1- مشخصات متقاضی / متقاضیان:
منظور از متقاضی، اعم از مالک یا نماینده قانونی (وکیل و ...) می باشد.
الف) مالک اظهارنامه : مالک به کسی اطلاق می گردد که اختراع به نام وی تقاضای ثبت می گردد، مالک (یا مالکین) اختراع می تواند شخص (یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی (ویا هردوی آنها) باشد.

1-    شخص حقیقی : چنانچه متقاضی مایل به ثبت اختراع به نام خود یا شخص حقیقی دیگری باشد باید مندرجات این بندرا تکمیل نماید

توجه 1: چنانچه تعداد مالکین حقیقی بیش از یک نفرباشد در این بند باید مشخصات تمامی آنها با قید میزان سهم هرشخص مشخص گردد.
توجه2 : منظور از نوع فعالیت قیدشده در این بند مواردی مانند فعالیت های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و....

2-    شخص حقوقی :
چنانچه مالک اختراع یک شرکت یا مؤسسه، انجمن، سازمان،حزب، نهاد، و... باشد این بندتکمیل گردد.
* نام شخص حقوقی (نام شرکت یا مؤسسه و...)
* نوع شخص حقوقی که مربوط به شرکتها می باشد.( نوع شرکت اعم از مسؤلیت محدود سهامی خاص یا عام، تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی)
* نوع فعالیت (تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و...)
* محل ثبت (شهرستانی که شرکت، موسسه و ... در ثبت شرکتهای آن محل به ثبت رسیده است)،
* شماره ثبت شرکت یا مؤسسه (منظور شماره ثبتی است که طی فرآیند قانون به یک شرکت یا مؤسسه و ... تعلق می گیرد)
* تابعیت شخص حقوقی (ایران یا هرکشوردیگرمتقاضی ثبت)
* اقامتگاه (محل استقرار دائمی)
* مرکزاصلی (محل فعالیت اصلی، امورمهم و مکاتبات و ...)
* نشانی
* ذکر کد یا صندوق پستی، تلفن، دورنگار و نشانی الکترونیکی الزامی است
* سایراطلاعات : منظور ذکر اطلاعات دیگری که از نظر متقاضی ثبت ضرورت دارد.

توجه 1: چنانچه متضاضیان اظهارنامه شامل شخص حقیقی و حقوقی باشند باید هردو بند 1و2 (از قسمت الف) اظهارنامه را تکمیل نماید.
توجه2: درصورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اسم و نشانی متقاضی ثبت مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته شود.

ب) نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید این بندتکمیل گردد.
توجه : درصورت تعدد متقاضی ثبت شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه اختراع را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

2- مشخصات دریافت کنندگان ابلاغ ها در ایران:
متقاضی یا متقاضیان مقیم خارج از کشور باید مشخصات (اسم نشانی، کدپستی) شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغها در ایران را دارند، اعلام نماید.
3- مشخصات مخترع:
نوشتن مشخصات نام مخترع ضروری ا ست، ذکر نام طراح در اظهارنامه هیچ گونه حقوق مادی برای وی ایجاد نمی نماید فقط از بعد معنوی، وی کماکان طراح طرح موردتقاضاخواهد بود
توجه : چنانچه مخترع بخواهد نام وی در اوراق و آگهی قید نشود، مراتب باید کتباً از سوی وی درخواست گردد.
4- مشخصات اختراع:
شامل عنوان و طبقه اختراع می باشد.
1-4- عنوان اختراع: جمله ای کوتاه که شامل محتوی پرونده باشد را عنوان گویند. درعنوان اختراع هیچ اسمی را نباید مشخص کرد.
توجه : در پرونده های خارجی عین عنوان را می بایست به لاتین ترجمه گردد.
2-4- طبقه بین المللی اختراع: طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می گردد و برحسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می گردد که به قرارذیل می باشد. (پیوست 2)
الف: نیازهای انسانی
ب : انجام عملیات ترابری
ج : شیمی و متالوژی
د : منسوجات و کاغذ
هـ: ساختمان
و : مهندسی، مکانیک، روشنایی ...
ز : فیزیک
ی : برق
3-4- تعداد کل صفحات توصیف ادعا، خلاصه و نقشه: قبل از اینکه مخترع پرونده خود را تحویل اداره دهد می بایست کلیه اوراق را برگ شماری کرده و در این قسمت بنویسد.

5- استثنائات قابل قبول درافشاء اختراع:
اعلام اینکه اختراع مورد تقاضا قبلاً افشاء شده یا خیر، درصورت مثبت بودن چنانچه در نمایشگاه رسمی یا توسط افراد ثالث مورد سوء استفاده قرار گرفته،  مدارک و مستندات آن ضمیمه نماید.

6- ادعای حق تقدم:
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر6ماه) استفاده نماید، این بند تکمیل گردد.
توجه 1: بر طبق ماده 9 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای، حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را درخواست نماید، حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هرکشور یا برای هرکشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.
توجه2 : مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع: 6ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.
توجه3: مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم گردد.
توجه4: اسناد و مدارک حق تقدم باید به تأیید اداره مبداء و کنسولگری ایران درآن کشور و اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت خارجه در تهران برسد.
توجه 5: دراین قسمت شماره اظهارنامه و تاریخ اظهارنامه ( که همان اظهارنامه حق تقدم می باشد) و نیز نام کشورمقدم درج می گردد.

7- اظهارنامه تقسیمی یا تکمیلی :
طبق ماده 8 قانون ثبت اختراعات اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط می باشند و در ماده 8 آئین نامه ذکر شده که درغیراینصورت متقاضی می تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به 2 یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم کند.
نکته 1: اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه باشد.
نکته2: اظهارنامه تقسیمی از لـحاظ شکلی هیچ تفاوتی با اظهـارنامه اصـلی ندارد و کلـیه موارد لازم الاجرا در اظهارنامه اصلی، در این ا ظهارنامه نیز وجود دارد.

ماده 8 قانون ثبت اختراعات:
اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مرتبط باشد. در اختراعی که موضوع آن کلی است ذکر نکردن ارتباط اجزا آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی شود. متقاضی می تواند تا زمانیکه اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته:
الف) اظهارنامه خود را اصلاح کند مشروط به اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ب ) آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند.
اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.

8- مدارک و ضمائم اظهارنامه:
متقاضی ثبت اختراع مدارک و ضمـائمی که در قسمت 8فرم اظهارنامه ذکر گردید ه را  با عـلامت(x) مشخص نماید.

 

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB